Fakature Barcoördinator

FUNCTIE

Barcoördinator binnen het Dagelijks Bestuur van de vzw Fak Letteren voor het academiejaar 2020-2021 (periode 1 juli 2020 – 30 juni 2021). 

SITUERING

Fak Letteren vzw heeft tot doel het beheer van het gebouw, gelegen te Blijde Inkomststraat 11, 3000 Leuven, waarin de faculteitskringen van de faculteit Letteren aan de KU Leuven, campus Leuven zijn gevestigd. Hiertoe wordt door die faculteitskringen een bar uitgebaat op de benedenverdieping van het gebouw.

HOE JEZELF KANDIDAAT STELLEN?

Je stelt je cv en motivatiebrief voor de functie op en bezorgt die via het adres beheer@fakbarletteren.be, dit voor 15 mei 2020, 22:00h. Indien je vragen hebt, kan je je wenden tot hetzelfde adres.

TAKEN

  • Je bent als barcoördinator verantwoordelijk voor:De bar. Dat houdt in het aankopen van drank, voedsel, en alle andere producten en materialen die noodzakelijk zijn voor de praktische werking van de bar; het beheren van de stock; het actief onderhouden van relaties met drankproducenten en -handelaars en alle andere instanties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de praktische werking van de bar.
  • Het onderhoud van het gebouw waarin de vzw is gevestigd. Dat houdt in alle onderhouds-, verfraaiings- en herstellingswerken aan het gebouw, met of zonder tussenkomst van de Technische Dienst van de KU Leuven. Bovendien neem je initiatief tot een structurele opwaardering van het gebouw, zowel op korte als op lange termijn.

Daarbuiten wordt ook verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt in de andere aspecten van de werking van de vzw.

Je rapporteert over de uitvoering van je taken aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw.

JE PROFIEL

  • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, organisatie en neemt graag initiatief, je wil zowel met je handen als met je hoofd werken, je bent klantgericht en betrouwbaar, je kan vlot samenwerken, je bent bereid jezelf voortdurend te verbeteren en je kan constructief en structureel samenwerken aan het beleid van de vzw.
  • Je hebt kennis en inzicht met betrekking tot de werking van de vzw en de deelnemende faculteitskringen, zijnde Alfa, Babylon, Eoos, Historia, Mecenas en Musicologica.
  • Je bent student.
  • Ervaring binnen een van de faculteitskringen of binnen Fak Letteren vzw vormt een pluspunt.

Je kandidatuur zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de vzw, voor dewelke je je kandidatuur ook mondeling zal motiveren en toelichten. Die Algemene Vergadering zal bij geheime stemming oordelen over je kandidatuur.